Zápis do MŠ

Školní rok 2021/2022

Možnost stáhnutí žádosti

 • žádost je možné stáhnout zde
 • Den otevřených dveří je z důvodu epidemie zrušen

Příjem žádostí

Ředitelka Mateřské školy Mezi Domy, mezi Domy 373/10, Praha 4 Písnice, příspěvková organizace vyhlašuje

místo, termín a způsob podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

 

Místo podání žádosti:                  Mateřská škola Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, Praha 4 Písnice

 

Termín podání žádostí:

 • pondělí 3. 5. 2021 – čtvrtek 13. 5. 2021

  

Způsob podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky (ID: 7gbbhrr)
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na reditelka@msmezidomy.cz (nelze jen poslat prostý e-mail!!!!!)
 3. poštou (rozhoduje datum podání nejpozději 13. 5. 2021)
 4. do připravené schránky na zahradě MŠ Mezi Domy 12. 5. a 13. 5. 2021 od 13,00 do 17,00 nebo v ředitelně MŠ 12. 5. a 13. 5. 2021 od 13,00 do 17,00 v případě příznivé epidemiologické situace. 

K řádně vyplněné Žádosti o přijetí je nutné přiložit kopii rodného listu dítěte.

Trvalý pobyt/zapsané místo pobytu dítěte ředitelka školy ověřuje na OSŠ ÚMČ Praha-Libuš.

Všechny tiskopisy a další informace k zápisu do MŠ Mezi Domy naleznete na webových stránkách naší školy  www.msmezidomy.cz.

 

Upozorňujeme, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu,  v němž má dítě místo trvalého pobytu (dále jen „spádová MŠ“), a to, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli „spádové MŠ“.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

 • Každý žadatel obdrží své registrační číslo.
 • Při elektronické podání bude zákonný zástupce kontaktován a číslo mu bude sděleno.
 • Podle § 183 odst.2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole na dobu alespoň 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.
 • Je třeba vyzvednout si osobně rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte
 • Přijatým dětem bude současně s „rozhodnutím“ předán letáček s podrobnějšími informacemi ohledně nástupu dítěte do mateřské školy (seznam věcí, platby…)