Zápis do MŠ

Školní rok 2020/2021

Výdej žádostí o přijetí nebo možnost stáhnutí žádosti

 • od pondělí 4. 5. 2020 do   čtvrtka 7. 5. 2020
 • žádost je možné stáhnout zde
 • Den otevřených dveří v úterý 5. 5. 2020 8,00 - 9,00, 15,00 - 17,00 obě budovy

Příjem přihlášek

 • pondělí 11. 5. 2020 a úterý 12. 5. 2020 v době od 13,00 do 17,00 hodin v ředitelně školy - boční vchod
 • přihláška musí být řádně vyplněná, podepsaná zákonným zástupcem
 • ředitelka školy kontroluje potřebné doklady
 • OP zákonného zástupce, rodný list dítěte, kartičku ZP dítěte
 • u dětí cizí státní příslušnosti je třeba navíc doložit platný cestovní doklad + kopii nebo průkaz k povolení pobytu dítěte v MČ Praha Libuš
 • zákonný zástupce se dostaví osobně
 • řádně vyplněnou a podepsanou žádost je rovněž možné v termínu zápisu poslat jako datovou zprávu nejdéle do lhůty pro podání do 24:00 hodin, ID datové schránky: 7 gbbhrr, na pozdě odeslané datové žádosti nebude brán zřetel
 • dále prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb s podáním tomuto poskytovateli nejdéle do lhůty pro podání do 24:00 hodin, na pozdější podání nebude brán zřetel

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ

 • Při zápisu obdrží každý žadatel své registrační číslo (doporučuji uschovat).
 • Podle § 183 odst.2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole na dobu alespoň 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.
 • Je třeba vyzvednout si osobně rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte.
 • Přijatým dětem bude současně s „rozhodnutím“ předán letáček s podrobnějšími informacemi ohledně nástupu dítěte do mateřské školy (seznam věcí, platby…)